Klachtenregeling

Jildou Oostenbrug hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan goede relaties. Bent u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van Jildou Oostenbrug, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Ik zal zo snel mogelijk zorgen voor een gesprek waarin u uw klacht uiteen kunt zetten. Uw klacht en de wijze van afhandeling worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Formele schriftelijke klacht

Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost, kunt u een formele, schriftelijke klacht indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier (zie link onderaan).

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?

U heeft een maand de tijd om uw klacht in te dienen. Deze maand gaat in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Wij verzoeken u gebruik te maken van het klachtenformulier. Dit formulier kunt u sturen naar:

Wat gebeurt er met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de secretaris (mw. J. Roy) op de hoogte gesteld.

De secretaris:

 1. verstuurtbinneneenweekeenontvangstbevestigingvanuwklachtwaarinde afhandeltermijn wordt vermeld,

 2. vraagtommeerinformatiebijdemedewerker(s)dietothetmomentvandeklacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken,

 3. vraagtueventueelommeerinformatie,

 4. draagtdeklachtoveraandevoorzitter.

De voorzitter:

 1. beoordeeltalleinformatieenweegtdeargumentatievanbeidekanten

 2. bespreekt-alsereenmaterieeloffinancieelbelangis–deklachtmetde

  penningmeester van de betrokken afdeling van 5d

 3. neemteendefinitiefstandpuntin

 4. informeertuschriftelijkoverditstandpuntengeeftargumentenwaaromhij/zijtot

  dit standpunt komt

De secretaris:

1. zorgtvooreencorrecteregistratievanindeklachtenadministratie.

Wat registreren wij van uw klacht?

De secretaris houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 1. uwnaam,adresenwoonplaats

 2. uwklacht

 3. eennadereomschrijvingvanuwklacht

 4. deindieningdatumvanuwklacht

 5. denaamvandemedewerkerdiedezaakofzakenwaaropuwklachtbetrekking

  heeft, behandelt of beheert

 6. deopleiding,cursusoftraining

 7. degevoerdecorrespondentieoverdeklacht

 8. destatusvandeklacht(inbehandeling/afgehandeld)

 9. dedatumenwijzevanafhandelingvandeklacht

10.de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond)

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling door de secretaris. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.
De voorzitter neemt in de regel binnen acht weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit genomen zal worden.

Om het klachtenformulier in te vullen, dient u de volgende link te kopiëren: http://www.g-kracht.com/userfiles/Klachtenformulier_4-08-2014.doc